Różnica między równością a sprawiedliwością

Równość to gotowość do równego traktowania wszystkich obywateli, bez względu na płeć, rasę, status społeczny czy jakąkolwiek inną cechę lub właściwość.

Kapitał własny to zdolność do bycia sprawiedliwym lub wymierzania sprawiedliwości w oparciu o zasadę równości, ale z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i okoliczności każdego obywatela.

Różnica między równością a sprawiedliwością jest to, że przy równości sprawiedliwość jest stosowana wobec wszystkich obywateli jednolicie, natomiast przy sprawiedliwości można robić wyjątki, o ile nie narusza się poczucia sprawiedliwości.

Równość Kapitał własny
Definicja Zasada lub chęć równego traktowania wszystkich osób wobec prawa, bez dyskryminacji. Zasada lub chęć równego traktowania wszystkich osób wobec prawa, bez dyskryminacji, ale z uwzględnieniem ich sytuacji osobistej.
Rodzaje
 • Równość płci.
 • Równość społeczna.
 • Równe szanse.
 • Równość płci.
 • Sprawiedliwość społeczna.
Przykład Prawa człowieka.
 • Prawo kobiet do głosowania.
 • Urlop ojcowski.
 • Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną.

Co to jest równość?

Równość to zasada, która zakłada równe traktowanie wszystkich osób, niezależnie od ich cech i okoliczności.

Równość jest zapisana jako prawo człowieka, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka stworzoną i rozpowszechnioną przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1948 roku.

Poprzez tę deklarację państwa zobowiązują się do zapewnienia swoim obywatelom równego traktowania wobec prawa, zarówno w dostępie do swoich praw, jak i w wypełnianiu obowiązków.

Równość płci

Równość płci zakłada, że mężczyźni i kobiety mają takie same prawa, ponieważ są równi wobec prawa. Dlatego nie powinny istnieć żadne luki ani różnice w dostępie do możliwości ze względu na płeć.

U podstaw tej koncepcji leży prawo do równości i niedyskryminacji w prawach człowieka, ale jest ona zakotwiczona i rozszerzona także w innych dokumentach:

 • Konwencja o prawach politycznych kobiet (1954).
 • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979).

Równość szans

Równość szans oznacza, że wszystkie istoty ludzkie powinny mieć takie same możliwości rozwoju w sposób całościowy. W praktyce jest to nieco trudniejsze do osiągnięcia, ponieważ nierówności społeczne uniemożliwiają rozpoczęcie od wspólnej podstawy.

Państwa muszą jednak wypełnić te luki m.in. dostępem do bezpłatnej edukacji i opieki zdrowotnej.

Równość społeczna

Odnosi się do korzystania z praw obywatelskich, ekonomicznych, politycznych i prawnych przez wszystkich obywateli. Innymi słowy, równość społeczna jest gwarancją, że wszyscy ludzie mają dostęp do swoich podstawowych praw.

Zobacz także:

 • Różnica między prawami człowieka a prawami podstawowymi.
 • Różnica między prawami a obowiązkami.
 • Różnica między prawami człowieka a gwarancjami indywidualnymi.

Co to jest kapitał własny?

Sprawiedliwość to zdolność do bezstronnego wymierzania sprawiedliwości, ale z uwzględnieniem specyfiki każdej sprawy, aby uniknąć niesprawiedliwych lub krzywdzących sankcji.

Można ją również rozumieć jako zdolność do stosowania tych samych standardów wobec wszystkich jednostek, z uwzględnieniem ich osobistej sytuacji.

Równość płci

Odnosi się do bezstronnego traktowania kobiet i mężczyzn. Aby to osiągnąć, traktowanie może być sprawiedliwe (traktowane jako równe) lub zróżnicowane (uwzględniające ich różnice), ważne jest to, że wynik takiego działania powinien być równoważny dla obu płci pod względem praw, korzyści i obowiązków.

W ramach tego podejścia dąży się do rozwiązania problemu długotrwałych nierówności w dostępie do praw i możliwości w zależności od płci, a także proponuje się konkretne działania mające na celu zniwelowanie tych niekorzystnych sytuacji.

Na przykład prawo do głosowania dla kobiet jest środkiem, który przyczynia się do równości płci.

Zobacz też Rodzaje feminizmu.

Sprawiedliwość społeczna

Sprawiedliwość społeczna to działania podejmowane w celu zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do tych samych możliwości, z uwzględnieniem ich sytuacji.

Na przykład wszystkie dzieci mają prawo dostępu do systemu edukacji, ponieważ są uważane za równe wobec prawa. W praktyce jednak dzieci z odległych obszarów wiejskich nie zawsze są w stanie chodzić do szkoły. Państwo musi więc zapewnić im środki umożliwiające dostęp do tego prawa.

Budowa szkoły w pobliskiej okolicy, dostęp do transportu lub budowa dróg to środki, które pozwalają na korzystanie z tego prawa na równi z innymi dziećmi znajdującymi się w takiej samej sytuacji.

Równość płci i sprawiedliwość

Chociaż równość płci i sprawiedliwość płci są często używane synonimicznie, te dwa terminy mają różne zakresy.

Różnica między równością płci a sprawiedliwością płci polega na tym, że równość płci jest przepisem wynikającym z prawa człowieka, natomiast sprawiedliwość płci jest rozważaniem etycznym, którego celem jest wdrożenie środków mających na celu przywrócenie historycznej nierówności płci.

Można zatem powiedzieć, że równość płci to ideał, a sprawiedliwość płci to działania, które są podejmowane w celu zapewnienia realizacji tego prawa.

Zobacz także:

 • Różnica pomiędzy sex a gender.
 • Różnica między feminizmem a machismo.
 • Równość płci i sprawiedliwość
Przewiń do góry