Różnica między PKB a PNB: czym są, wzory i przykłady

PKB oznacza Produkt Krajowy Brutto i odnosi się do skumulowanego dochodu kraju ze sprzedaży towarów i usług w danym okresie czasu, zwykle kwartale, półroczu lub roku.

Przychody są obliczane na podstawie tego, co jest generowane przez osoby fizyczne i prawne mieszkające w kraju, niezależnie od ich narodowości lub kraju pochodzenia firmy.

PNB to skrót od Produktu Narodowego Brutto, wartości makroekonomicznej służącej do pomiaru dochodu uzyskanego ze sprzedaży dóbr i usług dokonanej przez osoby fizyczne i prawne mieszkające w danym kraju, niezależnie od ich narodowości czy pochodzenia firmy.

Produkt krajowy brutto (PKB) Produkt Narodowy Brutto (GNP)
Definicja

Wskaźnik, który mierzy dochód generowany w danym kraju ze sprzedaży jego towarów i usług.

Wskaźnik mierzący dochody uzyskiwane przez mieszkańców danego kraju ze sprzedaży jego towarów i usług.
Źródło dochodów Na terenie kraju. Poza granicami kraju.
Rodzaje
  • Nominalny PKB
  • Realny PKB
  • PKB na mieszkańca
Przykłady Przychody uzyskane z eksploatacji ropy naftowej przez przedsiębiorstwo państwowe. Dochody osiągane przez profesjonalistów za granicą.

Co to jest PKB (Produkt Krajowy Brutto)?

Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest zmienną makroekonomiczną, która służy do pomiaru wartości pieniężnej wszystkich produktów i usług wytworzonych przez dany kraj w okresie czasu, zwykle jednego roku. Funkcją tego wskaźnika jest ocena wzrostu lub spadku danego kraju.

PKB uwzględnia dochód z produkcji czynników wytwórczych na terenie danego kraju, niezależnie od ich przynależności państwowej.

Na przykład francuska firma montująca samochody ma oddział w Meksyku; cokolwiek zostanie tam wyprodukowane, będzie częścią jej PKB, nawet jeśli firma jest pochodzenia francuskiego.

Istnieją trzy rodzaje PKB:

PKB na mieszkańca

Wycenia ona produkty i usługi wytwarzane przez dany kraj według liczby jego mieszkańców.

Nominalny PKB

Jest to wartość pieniężna produktów i usług wytworzonych przez dany kraj w cenach bieżących, tj. w aktualnych cenach rynkowych. Ceny te podlegają zmianom (inflacji lub deflacji) w badanym okresie.

Realny PKB

Jest to wartość produktów i usług wytworzonych przez dany kraj z uwzględnieniem inflacji w analizowanym okresie. Dzięki niej można dowiedzieć się, czy wartość produktu wzrosła, ponieważ gospodarka się wzmacnia, czy też jest to efekt zmiany cen.

Deflator PKB

Jest to wskaźnik makroekonomiczny, który mierzy zmiany cen jako funkcję PKB. Ponieważ nominalny PKB uwzględnia inflację, a realny PKB nie, deflator PKB pomaga skorygować odchylenia, które mogą pojawić się przy stosowaniu PKB jako wskaźnika makroekonomicznego.

Jak oblicza się PKB?

Każdy z rodzajów Produktu Krajowego Brutto ma swoje własne wzory, podobnie jak deflator PKB, który jest kluczem do zrozumienia realnego PKB.

Wzory nominalnego PKB

Istnieją trzy metody obliczania nominalnego PKB:

  • Metoda wydatku składa się z sumy spożycia (C), inwestycji (I), wydatków publicznych (G) oraz wartości uzyskanej po odjęciu importu (Im) od eksportu (Ex).

Formuła, zatem, byłaby taka:

PKB = C + I + G+ (Ex - Im)

Przykładem PKB obliczonego tą metodą może być (w trylionach dolarów):

GDP = 3,000 + 120,000 + 60,000 + (4750-2550)

GDP= 183000 + 2200

PKB = 185200 mld USD

  • Metoda dochodowa Jak sama nazwa wskazuje, jest to suma wszystkich dochodów osób fizycznych i prawnych produkujących dobra na terenie danego kraju.

Wzór obejmuje dochody pracowników, dochody z wynajmu majątku firmy, zwane Nadwyżką Operacyjną Brutto, oraz wartość uzyskaną po odjęciu dotacji rządowych od dochodów uzyskanych z podatków.Byłoby to:

PKB = dochody z pracy + E.B.E + (podatki - dotacje)

Przykładem PKB obliczonego metodą dochodową byłoby (w trylionach dolarów):

GDP = 14000 + 7400 + (8900-5320)

GDP = 21400+ 3580

PKB = 24980 mld USD

  • Metoda wartości dodanej Wartość dodana brutto : polega na obliczeniu wartości całej sprzedaży dokonanej przez przedsiębiorstwa i czynniki produkcji, zwanej wartością dodaną brutto, uzyskanej po odjęciu od wartości sprzedaży wartości zużycia pośredniego.Następnie:

WDB = wartość sprzedaży - wartość zużycia pośredniego

Robi się to po to, aby pozostały tylko wartości surowcowe, które nie są dodawane z powrotem do produktu końcowego.

Mając tę wartość oraz wartość uzyskaną po odjęciu dotacji rządowych od podatków, wzór wygląda następująco:

PKB = WDB + (podatki - dotacje)

Przykładem PKB przy zastosowaniu metody wartości dodanej byłoby:

GDP = 27850 + (12500 - 7400)

GDP= 27850 + 5100

PKB= 32950 mln USD

Wzór na realny PKB

Realny PKB oblicza się dzieląc nominalny PKB przez deflator PKB.Zatem:

Realny PKB = PKB nominalny / PKB deflator PKB

Przykładem wyliczenia realnego PKB byłoby (w trylionach USD)

Realny PKB = 519 / 2064,92

Realny PKB = 251 mld USD

Wzór na PKB na mieszkańca

Wzór na obliczenie PKB per capita uwzględnia nominalny PKB i wygląda następująco:

PKB pc = PKB (nominalny) / liczba mieszkańców.

Przykładem wyliczenia PKB per capita jest Meksyk w 2018 roku, który miał PKB w wysokości 1,221 bln dolarów i 126,2 mln mieszkańców. Czyli,

PKB pc = 1221/ 126,2

PKB pc = 9673 mld USD.

Formuła deflatora PKB

Formuła deflatora PKB wymaga znajomości nominalnego i realnego PKB danego kraju. Zatem formuła deflatora PKB wymaga znajomości nominalnego i realnego PKB danego kraju:

Deflator PKB = nominalny PKB/realny PKB x 100

Na przykład, jeśli nominalny PKB danego kraju w ciągu 2010 roku wynosił 1750 miliardów dolarów, a jego realny PKB 1300 miliardów dolarów, to wyliczenie wyglądałoby tak:

Deflator PKB = 1750/1300 x 100

Deflator PKB = 1,34 x 100

Deflator PKB = 134 mld USD

Co to jest PNB (Produkt Narodowy Brutto)?

Produkt Krajowy Brutto to zmienna makroekonomiczna, która służy do pomiaru wartości pieniężnej produktów i usług wytworzonych przez mieszkańców danego kraju w danym okresie czasu, najczęściej jednego roku.

Rezydentami są wszystkie osoby fizyczne lub prawne mieszkające w danym kraju, niezależnie od ich obywatelstwa.

Na przykład, meksykański wykładowca zwiedza Niemcy; dochód, który wygenerował, jest częścią meksykańskiego PNB, ale nie PKB, ponieważ odpowiada on obliczeniu niemieckiego PKB.

Jak oblicza się PNB?

Wzór na obliczenie Produktu Narodowego Brutto wymaga znajomości PKB kraju, wartości produkcji krajowej i wartości produkcji zagranicznej w danym kraju. Czyli,

PNB = PKB + Pn - Pex

Przykładem obliczenia Produktu Narodowego Brutto byłoby (w miliardach dolarów)

NGNP = 1221 + 934 - 693

PNB = 2155 - 693

PNB = 1462 mld USD.

W gospodarkach zamkniętych, gdzie nie ma powiązań handlowych z zagranicą, za punkt odniesienia przyjmuje się jedynie Produkt Krajowy Brutto.

Zobacz także:

  • Różnica między wzrostem a rozwojem gospodarczym.
  • Różnica między importem a eksportem.
Przewiń do góry