Czynność prawna to przejaw woli zmierzający do powstania, zmiany, przeniesienia lub wygaśnięcia prawa, ze skutkiem korzystnym dla strony dokonującej czynności.

Zdarzenie prawne to każda czynność, która wywołuje skutki prawne; takie skutki mogą sprzyjać powstaniu, zmianie, przeniesieniu lub wygaśnięciu prawa.

Wprawdzie każda czynność prawna jest faktem prawnym, ale za czynności prawne można uznać tylko takie fakty prawne, które pochodzą od człowieka, są zgodne z prawem i dobrowolne.

Akt prawny Fakt prawny
Jest to przejaw woli tworzenia stosunków prawnych, poprzez powstanie, zmianę lub wygaśnięcie prawa. Jest to czynność, która generuje konsekwencje prawne.
Rodzaje
 • Pozytywne i negatywne.
 • Jednostronne i dwustronne.
 • Pomiędzy żywą lub ostatnią wolą a testamentem.
 • Uciążliwe i bezpłatne.
 • Formalne i nieformalne.
 • Główny i akcesoria.
 • Patrymonialne i niepatrymonialne.
 • Naturalne.
 • Człowiek.
 • Proste.
 • Kompleksy.
 • Pozytywy.
 • Negatywy.
 • Równocześnie.
 • Sukcesywnie.
Przykłady
 • Kontrakty.
 • Małżeństwa cywilne.
 • Adopcje.
 • Klęski żywiołowe.
 • Wypadek samochodowy.
 • Kradzież.
 • Brak zapłaty.

Co to jest akt prawny?

Jest to czynność o charakterze świadomym i dobrowolnym dokonana przez osobę fizyczną w celu nawiązania stosunków prawnych.

W wyniku czynności prawnej może powstać, zmienić, przenieść lub wygasnąć prawo lub obowiązek.

Istotne elementy aktu prawnego

Aby czynność prawna mogła być uznana za ważną, musi posiadać te elementy:

 • Przedmiot przedstawiciel prawny : osoba lub grupa osób, które interweniują w czynność prawną, aby można ją było przeprowadzić, np. przedstawiciele prawni, następcy lub osoby trzecie.
 • Manifestacja woli Wyrażona przez podmiot dobrowolna zgoda na dokonanie czynności prawnej.
 • Obiekt Fakt lub właściwość, przez którą czynność prawna ma być dokonana; nie może być ona niemożliwa, bezprawna lub sprzeczna z moralnością.
 • Przyczyna Decydujący cel woli do dokonania czynności prawnej, np. motyw osoby do sprzedaży nieruchomości.
 • Formularz Wymagania, które muszą być spełnione, aby dokonać czynności prawnej (sporządzenie umowy, podpisanie przed notariuszem itp.)

W czynności prawnej mogą występować również elementy naturalne, czyli takie, które są nieodłącznym elementem każdej konkretnej czynności prawnej, oraz elementy przypadkowe, czyli takie, które są dodane w drodze umowy między stronami.

Rodzaje aktów prawnych

Pozytywne i negatywne akty prawne

Czynność prawna jest pozytywna, gdy oznacza wykonanie czynności, np. sprzedaż samochodu oznacza wolę dostarczenia danego dobra, natomiast w negatywnych czynnościach prawnych podmiot powstrzymuje się od wykonania czynności, np. odmawiając przestrzegania czasu pracy ustalonego w umowie o pracę.

Jednostronne i dwustronne akty prawne

Jeśli czynność prawna wymaga woli tylko jednej strony, jest jednostronna (sprzedaż domu, którego jest się właścicielem). Gdy wymaga woli więcej niż jednej strony, jest czynnością prawną dwustronną (np. małżeństwo).

Czynności prawne między osobami żyjącymi lub testamenty

Czynność prawna między osobami żyjącymi to czynność, której skuteczność nie zależy od śmierci podmiotu (jak np. umowa), ale jeśli skutki prawne zaczynają się po śmierci, to jest to czynność prawna ostatniej woli, jak np. dziedziczenie.

Czynności prawne odpłatne i nieodpłatne

Jeżeli dana czynność wymaga zobowiązania obu stron biorących w niej udział, jest czynnością uciążliwą, jak w przypadku umów sprzedaży. Jeżeli natomiast tylko jedna ze stron ma zobowiązania, to jest to czynność nieodpłatna, jak w przypadku darowizn.

Formalne i nieformalne akty prawne

Jak sama nazwa wskazuje, formalne akty prawne implikują przedstawienie szeregu formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na przykład, aby dokonać ślubu cywilnego, wymagane są określone dokumenty. Nie jest to konieczne w przypadku nieformalnych aktów prawnych, takich jak umowy najmu.

Główne i pomocnicze akty prawne

Czynności prawne główne to takie, które istnieją same w sobie, np. umowa sprzedaży; czynności prawne pomocnicze są zależne od czynności głównej, np. sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką.

Obrót prawny w sprawach majątkowych i niemajątkowych

Czynność prawna, która ma znaczenie gospodarcze, jest czynnością patrymonialną. Wszystko, co wykracza poza tę sferę, zwłaszcza jeśli ma związek ze sferą rodzinną, jest uważane za pozapatrymonialne, np. małżeństwo.

Administracja i usuwanie

W akcie administrowania majątek zostaje zachowany lub zwiększony, jak w przypadku dzierżawy, natomiast w akcie zbycia majątek zostaje zmniejszony, jak w przypadku sprzedaży.

Co to jest zdarzenie prawne?

Zdarzenie prawne to czynność lub zjawisko, które w momencie wystąpienia wywołuje skutek o charakterze prawnym, przewidziany i typizowany w obowiązujących przepisach.

Zdarzenia prawne mogą mieć swoje źródło w aktach ludzkiego zachowania lub w naturze i zawsze będą objęte systemem prawnym. Po ich wykonaniu powstaje prawo, które w zależności od egzekwowania przepisów może zostać stworzone, zmienione, przekazane osobie trzeciej lub utracone.

Rodzaje zdarzeń prawnych

Zdarzenie prawne, w zależności od jego pochodzenia, może być naturalne lub ludzkie:

 • Naturalny fakt prawny Na przykład klęska żywiołowa powodująca straty materialne lub ludzkie może wywołać szereg konsekwencji prawnych, takich jak pozwy, kary pieniężne itp.
 • Fakt prawny dotyczący człowieka są czynnościami dokonywanymi przez jednostkę lub zbiorowość i mogą być niedobrowolne (awaria samochodu) lub dobrowolne (podpisanie umowy). W tym drugim przypadku są to czynności prawne.

Fakty prawne, w zależności od ich struktury, mogą być proste lub złożone:

 • Proste czynności prawne to takie, które wynikają z jednego aktu, np. narodzin lub śmierci człowieka.
 • Złożone fakty prawne W tym przypadku wymagane jest zarówno samo dobro, nieruchomość lub rzecz, jak i zamiar bycia właścicielem.

W zależności od rodzaju działania mogą być one pozytywne lub negatywne:

 • Pozytywne fakty prawne : wymagają dokonania czynu lub zmiany okoliczności, aby czyn mógł zaistnieć, np. zabójstwo.
 • Negatywne fakty prawne Polegają one na zaniechaniu lub powstrzymaniu się od jakiegoś działania, np. braku zapłaty.

Zdarzenia prawne, w zależności od ich czasowości, mogą być jednoczesne lub następcze:

 • Jednoczesne zdarzenia prawne Kolejne są realizowane w określonym czasie, jak np. w przypadku napadu rabunkowego.
 • Kolejne zdarzenia prawne Polegają one na przedłużeniu w czasie, jak np. porwanie, które polega na pozbawieniu wolności na pewien czas.

Zobacz także:

 • Ochrona bezpośrednia i pośrednia
 • Iiusnaturalizm i iuspozytywizm
 • Umowa i porozumienie
Przewiń do góry