Przyczyny i konsekwencje migracji

Przyczyny i konsekwencje migracji to sytuacje polityczne, społeczne, ekonomiczne lub kulturowe, które skłaniają ludzi do opuszczenia miejsca pochodzenia lub przybycia do miejsca docelowego. Generalnie są to czynniki, które pogarszają jakość życia i które migranci próbują rozwiązać, przenosząc się ze swojego miasta lub kraju.

Na przykład jedna z przyczyn migracji w Meksyku, powszechna w Ameryce Łacińskiej, ma związek z biedą, utrudniającą wielu rodzinom poprawę warunków życia i zmuszającą je do migracji wewnętrznej, zmiany miasta, czasowego lub stałego opuszczenia kraju.

Istnieją zatem dwa główne rodzaje migracji: wewnętrzna, gdy ma miejsce w samym kraju, lub zewnętrzna, gdy opuszcza kraj. Istnieją jednak również inne rodzaje, w zależności od długości pobytu, wieku migrantów, wybranego miejsca przeznaczenia itp.

Przyczyny migracji

Odnoszą się one do motywacji migrantów do opuszczenia miejsca pochodzenia. Przyczyny te mogą być polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ekologiczne lub spowodowane konfliktem zbrojnym, co opisano poniżej.

1. polityczne: zamachy stanu, przemoc polityczna, prześladowania

Konflikty polityczne w kraju mogą napędzać migrację w zależności od powagi sprawy: zamachy stanu, niestabilność w zmianie władzy, brak poszanowania dla wyrażania woli ludu itp. generują sytuację niestabilności, która często wymusza migrację.

Gdy osoba jest prześladowana za swoją ideologię polityczną i musi opuścić swój kraj dobrowolnie lub dlatego, że została wydalona przez władze, nazywa się ją uchodźcą politycznym.

Na przykład presja obecnego rządu chińskiego na dysydentów politycznych doprowadziła do tego, że wielu z nich opuściło kraj po prześladowaniach lub uwięzieniu, jak w przypadku działacza praw człowieka Teng Biao.

2. gospodarcze: skrajne ubóstwo, hiperinflacja, niedobory

Poziom rozwoju gospodarczego danego kraju ma bezpośredni wpływ na jakość życia jego mieszkańców, dlatego też kraje, w których występują poważne kryzysy gospodarcze, są często pożywką dla procesów migracyjnych, gdyż ich mieszkańcy muszą się przemieszczać w poszukiwaniu większych lub lepszych dochodów, aby przetrwać.

Jednym z przykładów jest Wenezuela, której poważny kryzys hiperinflacyjny, w połączeniu z niedoborami żywności i pogarszającą się jakością usług publicznych, spowodował, według danych UNHCR, migrację siedmiu milionów ludzi do 2020 r. Jest to równowartość populacji Paragwaju do 2021 r.

Innym przykładem jest Haiti, kraj dotknięty poważnym kryzysem gospodarczym, który według danych ONZ wygenerował migrację 14% ludności do 2019 r. Przesiedlenia te dotyczą głównie Republiki Dominikany.

3. kulturowe: studia za granicą

Chęć poznania i zintegrowania innych kultur z własną jest również przyczyną migracji, zwłaszcza wśród młodszej populacji. Studia uniwersyteckie, studia podyplomowe lub kursy językowe są często najczęstszymi sposobami migracji, czasowej lub stałej.

Bardzo częstym przykładem w Europie jest program Erasmus, który promuje mobilizację studentów z dużej części Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Mogą oni studiować od trzech do dwunastu miesięcy w innym kraju europejskim, a po powrocie ich studia za granicą są uznawane przez ich uczelnię.

4. społeczne: niepewność, bezrobocie

Migracja może być spowodowana trudnościami w środowisku społecznym, które obniżają jakość życia migranta i jego środowiska rodzinnego. Brak bezpieczeństwa i bezrobocie są częstymi przyczynami migracji w Ameryce Łacińskiej, co sprzyja przemieszczaniu się do innych krajów w obrębie kontynentu lub poza nim.

Na przykład jedną z przyczyn migracji w Meksyku jest brak bezpieczeństwa, wyrażający się w napadach, rabunkach i przemocy generowanej przez kartele narkotykowe działające w tym kraju. Te sytuacje stymulują migrację na terytorium i poza nim, w tym przypadku do Stanów Zjednoczonych.

5) Ekologiczne: klęski żywiołowe, skutki zmiany klimatu

Przyczyny te związane są zarówno z klęskami żywiołowymi (trzęsienia ziemi, huragany, powodzie itp.), jak i ze skutkami zmian klimatycznych (pustynnienie, zanik źródeł wody pitnej, ekstremalne temperatury itp.) Sytuacje te często prowadzą do przymusowej migracji, ponieważ mieszkańcy danego terytorium muszą opuścić swoje miejsce zamieszkania, aby przeżyć.

Jednym z przykładów są wyspy tworzące archipelag Kiribati w Oceanii. W wyniku zmian klimatycznych następuje stopniowe podnoszenie się poziomu morza. Sytuacja ta doprowadzi do zniknięcia wszystkich wysp do 2035 r. Z tego powodu wielu ich mieszkańców już opuściło wyspy, a kryzys migracyjny ma się pogłębiać w miarę pogarszania się sytuacji.

6. wojna: wojny domowe, wrogość obcych sił

Wojny, czy to między siłami na tym samym terytorium, czy między państwami, tworzą sytuację niepokoju, która zmusza ludzi do przemieszczania się w celu zachowania życia. Wojny są często konsekwencją konfliktów politycznych, są to więc dwie przyczyny migracji, które są ze sobą ściśle powiązane.

Przykładem może być wojna w Afganistanie, która rozpoczęła się w 2001 roku po atakach 9/11 w USA. Od momentu jej rozpoczęcia wygenerowała fale masowej migracji do różnych krajów europejskich.

Zobacz także:

  • Rodzaje migracji
  • Różnica między migracją, emigracją i imigracją

Konsekwencje migracji

Co się dzieje, gdy migranci docierają do miejsca przeznaczenia? Wymiana między migrantami a ludnością lokalną może mieć konsekwencje polityczne, ekonomiczne, kulturowe i społeczne. Ponadto, migracja może mieć wpływ na zdrowie psychiczne ludzi. Wszystkie te przyczyny zostały opisane poniżej.

1. polityka: zmiany w przepisach dotyczących wjazdu do kraju

Migracja może prowadzić do zmian polityki w krajach przyjmujących, albo do rozluźnienia prawa i umożliwienia migrantom wjazdu, albo do jego zaostrzenia i zniechęcenia nowych przybyszów.

Migracja może być wykorzystywana w dyskursie politycznym do proponowania lub forsowania działań ksenofobicznych, zwłaszcza w krajach, które przyjęły masowe fale migrantów.

Na przykład w 2017 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump zaproponował stworzenie muru granicznego między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem w celu powstrzymania nieregularnej migracji. Propozycja ta została ostro skrytykowana, zwłaszcza przez rząd meksykański.

2. gospodarcze: zwiększenie siły roboczej w kraju przyjmującym

Masowe przemieszczenia mają bezpośredni wpływ na wskaźniki ekonomiczne, zarówno w kraju pochodzenia, jak i w kraju przyjmującym. Kraj, którego siła robocza wyemigrowała, nie może produkować, a jeśli nie produkuje, to nie generuje dochodów. To z kolei prowadzi do spadku zatrudnienia, wyższej inflacji, wzrostu poziomu ubóstwa itp.

Z drugiej strony, w miejscu przeznaczenia przybycie potencjalnych pracowników może mieć pozytywny wpływ. Migranci pomagają zdywersyfikować siłę roboczą, a kiedy ich status zostaje uregulowany, zaczynają odprowadzać podatki do państwa przyjmującego.

Jednym z przykładów są dane z BBVA Research, które wskazują, że wpływ ekonomiczny wenezuelskiej migracji w Peru pomógł zwiększyć Produkt Krajowy Brutto tego kraju o 0,08% w latach 2018-2019. To dodatkowe 175 milionów dolarów dla peruwiańskiej gospodarki wygenerowane przez wenezuelskich pracowników.

Innym istotnym aspektem są pieniądze wysyłane przez migrantów do ich rodzin w krajach pochodzenia (przekazy pieniężne). W 2020 roku pieniądze wysyłane przez meksykańskich migrantów do ich kraju stanowiły równowartość 3,8% produktu krajowego brutto Meksyku, według raportu BBVA Research. Dla gospodarki meksykańskiej byłoby to około 39 miliardów dolarów.

3. kulturowe: mezalians, wymiana kulturowa

Migracja generuje nową dynamikę kulturową, która wyraża się w wymianie doświadczeń, języków, zwyczajów i tradycji, które w dłuższej perspektywie mogą się nawet mieszać. Migracja sprzyja mezaliansowi i wzbogaca kulturę kraju przyjmującego.

Przykładem mogą być europejscy migranci, którzy przybyli do Ameryki Łacińskiej pod koniec II wojny światowej. Oprócz integracji z krajami docelowymi (Wenezuela, Kolumbia, Chile, Argentyna itd.), podzielili się również swoją spuścizną kulturową, która wyraża się we wzbogaceniu języka, mezaliansie i gastronomii.

4. społeczne: zmiany demograficzne, ksenofobia

Migracja powoduje redystrybucję ludności w miejscu pochodzenia i w miejscu przeznaczenia. W miejscu pochodzenia może nastąpić spadek liczby ludności młodej i wzrost liczby ludności dorosłej i/lub starszej. W dłuższej perspektywie państwa będą musiały zająć się rosnącą populacją nieaktywną ekonomicznie (emerytami), podczas gdy wzrost populacji produkcyjnej będzie powolny lubjest stagnacja.

W kraju przeznaczenia zmiany demograficzne mogą wyrażać się w zwiększonym popycie ze strony osób potrzebujących zatrudnienia, dostępu do służby zdrowia i edukacji, a także w zwiększonej konsumpcji lokalnej.

W wyniku tych zmian miejscowa ludność może czuć się zagrożona. Ta niepewność, a także problemy, które istniały tam już przed falą migracyjną, mogą generować idee ksenofobiczne, takie jak założenie, że obcokrajowcy zabierają im miejsca pracy lub że przestępczość wynika z obecności migrantów.

Zobacz też Różnica między rasizmem a ksenofobią

5. psychologiczne: stres, lęk, depresja

Procesy migracyjne mogą być bardzo trudne pod względem psychologicznym, zwłaszcza w przypadku migracji przymusowej, gdy osoby są niepełnoletnie lub gdy przemieszczają się samotnie.

W niektórych przypadkach mogą odczuwać smutek z powodu tego, co zostawili za sobą, niepewność i strach przed nieznanym. W cięższych przypadkach migranci mogą doświadczać lęku, depresji lub zespołu stresu pourazowego, zwłaszcza w przypadku migracji spowodowanej konfliktem lub przemocą.

Jednym z przykładów mogą być procesy integracyjne dzieci migrantów. W niektórych przypadkach mogą one doświadczać stresu na myśl o rozpoczęciu nauki w nowej szkole, zrozumieniu innego języka lub nawiązaniu nowych przyjaźni, a jednocześnie zmagać się z tęsknotą za domem z dala od przyjaciół i rodziny.

Zobacz też Nomadowie i ludzie osiadli

Przewiń do góry