26 rodzajów map wraz z ich charakterystyką i przykładami

Mapa to całkowite lub częściowe odwzorowanie powierzchni ziemi, które jest wykonane według skali metrycznej. Z tego powodu, mimo że jest to symboliczne przedstawienie terytorium, jest dość dokładne w stosunku do wskazanych proporcji.

Mogą istnieć różne rodzaje map w zależności od ich przeznaczenia. Mogą to być mapy referencyjne lub ogólne, które służą jako przewodnik do identyfikacji miejsca lub dotarcia do niego, ale mogą być też mapy tematyczne, służące celom dydaktycznym lub informacyjnym.

Mapy ogólne

Zwane również ogólnymi mapami referencyjnymi, są przedstawieniami geograficznych, politycznych lub kulturowych cech powierzchni ziemi. Najbardziej znane i najczęściej stosowane mapy ogólne to:

 • Mapy polityczne
 • Mapy geograficzne
 • Mapy topograficzne
 • Mapy hydrograficzne
 • Mapy geologiczne
 • Mapy geochemiczne
 • Mapy batymetryczne
 • Mapy glebowe
 • Mapy opadów
 • Mapy zagrożeń geologicznych i ryzyka
 • Mapy kodów pocztowych
 • Mapa stref czasowych
 • Mapy gospodarcze
 • Mapy historyczne
 • Mapy orograficzne
 • Ortofotomapy

Mapy tematyczne

Są to przedstawienia aspektów lub zdarzeń, które występują lub występują na danym terytorium. Za podstawę ich opracowania służy mapa geograficzna, a na niej treści tematyczne mające na celu wskazanie badanego zjawiska.

Mogą być jakościowe, gdy opisują cechy charakterystyczne (mapa rodzajów ptaków w danym regionie), lub ilościowe, gdy podają wartości liczbowe (mapa przedstawiająca gęstość zaludnienia na obszarze wiejskim).Rodzaje map tematycznych mogą być:

 • Mapy drogowe
 • Mapy miejskie
 • Mapy demograficzne
 • Mapy językowe
 • Mapy klimatyczne
 • Mapy dochodów
 • Mapy wyborcze
 • Mapy zasobów naturalnych
 • Mapy urodzeń
 • Mapy turystyczne

1. mapy polityczne

Są one rodzajem mapy referencyjnej przedstawiającej granice lub podziały polityczno-terytorialne między państwami lub jednostkami terytorialnymi w obrębie danego państwa (województwa, państwa, gminy, itp.).

Gdy mapa polityczna przedstawia całą powierzchnię ziemi, nazywa się ją mapą świata.

2. mapy geograficzne

Mapa geograficzna Nikaragui Źródło: ineter.gob.ni

Zwane również mapami fizycznymi, przedstawiają geografię powierzchni Ziemi lub jej części, co oznacza, że można na nich zobaczyć rzeźbę terenu, góry, zbiorniki wodne, wulkany lub obiekty geograficzne.

Mapy geograficzne zazwyczaj przedstawiają tylko cechy przyrodnicze, jednak czasami mogą pokazywać podział polityczno-terytorialny przedstawionego obszaru.

3. mapy topograficzne

Są to przedstawienia różnych wysokości terenu, zwanych elewacjami. Różne poziomy wysokości są reprezentowane przez symbole zwane konturami lub liniami konturowymi, które dają wyobrażenie, w skali, o rzeźbie danego obszaru geograficznego.

Oprócz formacji naturalnych, które powodują różnice poziomów, na mapach topograficznych można pokazać także formacje stworzone przez człowieka: drogi, ulice, budynki itp.

Mapy hydrograficzne

Mapa hydrograficzna Meksyku Źródło: Inegi.org.mx

Mapy hydrograficzne to rodzaj map geograficznych, które przedstawiają zbiorniki wodne na powierzchni ziemi (rzeki, jeziora, laguny, morza i oceany). Mapy hydrograficzne zazwyczaj nie pokazują granic głębokości. Jeśli je pokazują, nazywane są mapami batymetrycznymi.

Ten typ mapy jest podstawowym narzędziem hydrografii, nauki opartej na opisie i badaniu zbiorników wodnych na naszej planecie.

5. mapy geologiczne

Mapa geologiczna Hiszpanii i Portugalii. Źródło: Instytut Geologiczny i Górniczy Hiszpanii.

Jak sama nazwa wskazuje, mapa ta przedstawia cechy geologiczne danego obszaru. Cechami tymi mogą być:

 • Anomalie terenowe, takie jak bagno lub nagromadzenie minerałów.
 • Przepływy strumieniowe zbiorników wód podziemnych.
 • Obecność skał.
 • Uskoki geologiczne: są to oddzielenia pomiędzy blokami warstw tektonicznych; ich ruch może powodować wstrząsy lub trzęsienia ziemi.
 • Obecność minerałów.

Zmienne te są niezbędne do zrozumienia potencjalnych geozagrożeń i są wykorzystywane w przemyśle budowlanym, górnictwie i badaniach naukowych.

6. mapy geochemiczne

Służą one do przedstawienia nagromadzenia minerałów metalicznych w podłożu, dlatego są szeroko stosowane w przemyśle górniczym.

Nagromadzenia te można wykryć, gdy powierzchniowa warstwa skalna wykazuje pewne anomalie, takie jak zmiana koloru. Po stwierdzeniu, że w skałach tych występuje koncentracja minerałów metalicznych, wykonuje się odwierty w celu potwierdzenia, czy nagromadzenie minerałów jest wystarczające do wydobycia.

7) mapy batymetryczne

Mapa batymetryczna Meksyku. Źródło: Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Są to mapy przedstawiające różne poziomy głębokości zbiorników wodnych. Do przedstawienia tych poziomów używa się linii konturowych, reliefów lub kolorów. Mapy te, znane również jako mapy batymetryczne, byłyby hydrologiczną wersją map topograficznych.

Mapy batymetryczne są wykorzystywane w nawigacji i są przydatne w podwodnych projektach budowlanych.

8) Mapy glebowe

Mapa edafologiczna prowincji Cordoba, Hiszpania Źródło: edafologia.ugr.es

Mapy glebowe są również znane jako mapy glebowe i są wykorzystywane do projektowania rozmieszczenia różnych typów gleb i ich właściwości w danym obszarze geograficznym. Informacje te są istotne dla projektów rolniczych, górniczych, budowlanych i badawczych.

9) Mapy opadów deszczu

Mapa opadów w dolinie Ebro. Źródło: Confederación hidrográfica del Ebro.

Mapy opadów rejestrują poziomy opadów (deszczu), które powstały na danym obszarze geograficznym w danym okresie, najczęściej roku.

Zarejestrowane dane służą do generowania opracowań klimatologicznych, planowania kalendarzy rolniczych oraz zapobiegania klęskom żywiołowym.

10) Mapy zagrożeń geologicznych i ryzyka

Mapa ryzyka geologicznego miasta Iquitos, Peru Źródło: sigrid.cenepred.gob.pe

Są to mapy przedstawiające anomalie, cechy lub zdarzenia, które mogą stać się zagrożeniem dla obszaru, na którym się znajdują. Generalnie mapy zagrożeń i ryzyka geologicznego wskazują:

 • Osuwiska.
 • Uskoki geologiczne (mogą wskazywać na zagrożenie trzęsieniem ziemi).
 • Obszary wcześniejszego lub potencjalnego zalania.

Mapy ryzyka są bardzo przydatne w projektach urbanistycznych oraz w zapobieganiu klęskom żywiołowym.

11. mapy kodów pocztowych

Mapa pocztowa Madrytu Źródło: geodan.es

Są to mapy, które służą do wyznaczania obszarów objętych kodem pocztowym. Ze względu na to, ich głównym zastosowaniem są firmy świadczące usługi pocztowe i e-commerce, które muszą organizować swoje przesyłki według tego kodu, aby śledzić paczki, które mają być dostarczone.

12. mapa stref czasowych

Źródło: horalocal.timein.com

Są one rodzajem mapy pokazującej 24 strefy czasowe, na które podzielona jest Ziemia. Każda z tych stref czasowych, przedstawionych w postaci pionowych pasów, obejmuje różne terytoria, które dzielą tę samą strefę czasową, więc mapa pomaga łatwiej zlokalizować czas prawny w tych obszarach.

13) Mapy ekonomiczne

Źródło: Mapoteca argentina

Są to mapy odzwierciedlające działalność gospodarczą, która jest prowadzona na danym terytorium. Ich przydatność polega na tym, że umożliwiają szybkie zlokalizowanie obszarów lub rodzaju działalności, które generują bogactwo na badanym obszarze.

Dane te mogą być wykorzystywane w tworzeniu polityk publicznych (np. zbieranie danych do tworzenia planu zatrudnienia) lub edukacyjnych (zrozumienie, na czym polega działalność produkcyjna danego regionu).

14. mapy historyczne

Historyczna mapa Europy przedstawiająca terytorium zajmowane dawniej przez Związek Radziecki (ZSRR).

Przedstawiają one wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości, dlatego są wykorzystywane jako punkt odniesienia do zrozumienia kontekstu, w którym badane zjawisko miało miejsce. Mapy historyczne mogą być dwóch typów:

 • Synchroniczny Na przykład mapa organizacji polityczno-terytorialnej Europy w czasie rewolucji francuskiej.
 • Diachroniczny Poniższa tabela pokazuje zmiany lub ewolucję danego zjawiska w różnych okresach historycznych, np. trend wyborców w Mexico City w ciągu ostatnich 20 lat.

15. mapy orograficzne

Fragment orograficznej mapy Japonii.

Są to mapy przedstawiające różnice w ukształtowaniu terenu, takie jak wysokości i głębokości terenu, a także ewentualne systemy górskie. Różnice w ukształtowaniu terenu ilustrowane są najczęściej kolorami zielonymi, żółtymi i brązowymi, przypominającymi warunki terenowe.

Mapy te są jednym z narzędzi orografii, czyli gałęzi geografii zajmującej się opisem cech gleby i podłoża. Wykorzystuje się je do badań naukowych lub do planowania prac infrastrukturalnych.

16. ortofotomapy

Ortofotomapa Andaluzji, Hiszpania, Źródło: Junta de Andalucía.

Jest to kompozycja fotograficzna części powierzchni Ziemi, tworzona z wysokiej jakości zdjęć lotniczych lub satelitarnych, zwanych ortofotografiami, które charakteryzują się tym, że nie posiadają deformacji typowych dla tradycyjnych obiektywów aparatów fotograficznych. Z tego powodu są tak samo ważnym i użytecznym odwzorowaniem jak tradycyjna mapa.

17. mapy drogowe

Fragment mapy drogowej miasta Mendoza, Argentyna.

Są to mapy, które wskazują na istnienie dróg, szos i ulic na określonym obszarze. O ile przez długi czas korzystanie z papierowych map drogowych było bardzo powszechne wśród kierowców i podróżnych na długich dystansach, o tyle obecnie najczęściej używane mapy drogowe wykorzystują technologię satelitarną, np. Google Maps.

18. mapy miejskie

Mapa miasta przedstawiająca teatry znajdujące się w centrum Buenos Aires, Argentyna.

Są one rodzajem mapy tematycznej, która rejestruje główne cechy miasta, takie jak ulice, aleje, miejsca o znaczeniu kulturowym, instytucje publiczne, szpitale, posterunki policji itp.

Podobnie jak w przypadku map drogowych, poziom szczegółowości map miejskich wzrósł wraz z wykorzystaniem technologii satelitarnej i jest obecnie powszechnie stosowany do lokalizowania adresów lub miejsc.

19. mapy demograficzne

Źródło: Mapoteca argentina.

Są to mapy tematyczne wyrażające rozmieszczenie ludności na określonym terytorium. Różnice w gęstości zaludnienia są zwykle przedstawiane za pomocą kolorów lub symboli, takich jak owalne lub okrągłe kształty geometryczne.

Nazywane są również mapami gęstości zaludnienia.

20. mapy językowe

Źródło: Instituto Cervantes

Są to reprezentacje różnych języków używanych na danym obszarze geograficznym. Są one szczególnie przydatne w miejscach, gdzie oprócz języka urzędowego używa się również innych języków, co jest częstym zjawiskiem w społecznościach tubylczych lub populacjach odizolowanych.

21) Mapy klimatyczne

Źródło: mapadeamerica.net

Reprezentują one warunki klimatyczne danego regionu. Służą do docenienia zmienności klimatu i tworzenia się mikroklimatów (wzorców klimatycznych na niewielkim obszarze). Technologia cyfrowa jest obecnie wykorzystywana do identyfikacji i rozpowszechniania w czasie rzeczywistym stanu różnych zmiennych, które mają wpływ na klimat, takich jak:

 • Temperatura.
 • Ciśnienie atmosferyczne.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu.
 • Prędkość i kierunek wiatru.
 • Wilgotność atmosfery.

Mapy klimatyczne są wykorzystywane w nawigacji, rolnictwie, aeronautyce, zapobieganiu katastrofom naturalnym itp.

22. mapy przychodów

Jest to przedstawienie dochodów mieszkańców danego terytorium według danej zmiennej, np. rozkład dochodów w mieście według płci, wieku, rodzaju zawodu itp.

Dane te są zazwyczaj uzyskiwane z krajowych spisów powszechnych, ale mogą być również uzyskane w drodze masowych badań ankietowych lub danych dostarczanych przez rządowe instytucje zajmujące się poborem podatków.

23. mapy wyborcze

Rodzaj mapy tematycznej używanej w lokalnych lub krajowych procesach głosowania, mapy wyborcze pokazują poziom frekwencji wyborczej, projekcje wyników, a na koniec procesu mogą zawierać podsumowanie całkowitej liczby głosów dla gminy, województwa, stanu lub miasta.

Kiedy zaprojektowane dla mediów audiowizualnych lub cyfrowych, mapy wyborcze są aktualizowane w miarę upływu dnia wyborczego.

24. mapy zasobów naturalnych

Źródło: igeograf.unam.mx

Są to mapy tematyczne przedstawiające rozmieszczenie zasobów naturalnych w danym regionie, mieście lub kraju, np. występowanie i rozmieszczenie diamentów, złota, żelaza, boksytów, kamieni szlachetnych, gazu, ropy naftowej czy rezerw leśnych, by wymienić tylko niektóre zasoby.

Ten rodzaj mapowania pomaga rządom w uświadomieniu sobie dostępnych zasobów i tworzeniu polityki ich wykorzystania lub ochrony.

25. mapy urodzeń

Fragment mapy urodzeń w Meksyku w 2019 roku Źródło: Inegi.org.mx

Pokazują one liczbę urodzeń występujących w danym miejscu i okresie. Dane te pochodzą zazwyczaj ze spisów powszechnych i/lub statystyk krajowych urzędów zdrowia.

Znajomość liczby urodzeń na danym obszarze pozwala na prognozowanie gęstości zaludnienia, dzięki czemu rządy mogą podejmować długofalowe działania w zakresie zdrowia, gospodarki czy infrastruktury.

26) Mapy turystyczne

Źródło: Mapoteca argentina.

Tematyczne mapy turystyczne przedstawiają interesujące miejsca w mieście, regionie lub miejscowości. Miejsca te mogą być obszarami naturalnymi lub konstrukcjami stworzonymi przez człowieka (takimi jak emblematyczne budynki lub pomniki). Mogą również pokazywać konkretne wydarzenia, takie jak festiwale lub święta (święta narodowe, karnawały, święta religijne itp.).

Zobacz także:

 • Równoleżniki i południki
 • Wysokość i szerokość geograficzna
 • Strefy czasowe
Przewiń do góry