Różnica między mikroekonomią a makroekonomią

Mikroekonomia analizuje gospodarki w mniejszej skali, zajmuje się konkretnymi podmiotami Makroekonomia analizuje gospodarka w szerokim znaczeniu zajmowanie się czynnikami wpływającymi na gospodarkę krajową, regionalną lub globalną jako całość.

Mikroekonomia Makroekonomia

Znaczenie

Gałąź ekonomii badająca zachowanie pojedynczego konsumenta, firmy lub gospodarstwa domowego. Gałąź ekonomii zajmująca się badaniem zachowań całej gospodarki, krajowej i międzynarodowej.
Działa z Poszczególne zmienne ekonomiczne. Zagregowane zmienne ekonomiczne.

Aplikacja

Wdrożone w sprawach operacyjnych lub wewnętrznych. Stosowane do zagadnień środowiskowych i zewnętrznych.
Outreach Poruszane są między innymi takie zagadnienia jak produkt indywidualny, popyt, podaż, ceny produktów, płace. Poruszane są między innymi takie zagadnienia jak dochód narodowy, ogólny poziom cen, podział, produkcja krajowa.
Znaczenie Przydatne w określaniu cen produktu wraz z cenami czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału itp.) w gospodarce. Utrzymuje on stabilność ogólnego poziomu cen i rozwiązuje główne problemy gospodarki, takie jak inflacja, deflacja, stagflacja, bezrobocie i ubóstwo jako całość.
Ceny Mikroekonomia określa cenę danego towaru wraz z cenami dóbr komplementarnych i substytucyjnych. Makroekonomia jest przydatna do utrzymania ogólnego poziomu cen.
Analiza ekonomiczna Zrobione od podstaw. Zrobione od góry w dół.
Przykłady poruszanych kwestii Jak na cenę danego towaru wpłynie ilość jego popytu. Jak na PKB może wpłynąć stopa bezrobocia.

Co to jest mikroekonomia?

Mikroekonomia jest dziedziną ekonomii, która bada zachowanie i wyniki poszczególnych jednostek tj. konsumentów, rodzin, przemysłu i biznesu.

Analizuje również decyzje, jakie podejmują te poszczególne jednostki w odniesieniu do alokacji zasobów oraz cen dóbr i usług.

W tym celu mikroekonomia skupia się na podaży i popycie oraz innych czynnikach, które determinują poziom cen.

Na przykład mikroekonomia bada, jak konkretna firma może zmaksymalizować swoją produkcję i zdolności produkcyjne, tak aby obniżyć ceny i lepiej konkurować w swoim sektorze.

Zalety i wady mikroekonomii

Zalety

  • Pomaga w określeniu cen danego produktu, a także cen różnych czynników produkcji.
  • Opiera się na gospodarce wolnorynkowej, co oznacza, że firma jest niezależnym decydentem.

Wady

  • Założenie o pełnym zatrudnieniu jest nierealistyczne.
  • Analizuje ona tylko niewielką część gospodarki, podczas gdy większa część nie jest badana.

Co to jest makroekonomia?

Makroekonomia natomiast jest dziedziną, która bada wyniki gospodarki jako całości a nie tylko konkretne firmy.

Obejmuje on gospodarki regionalne, krajowe i międzynarodowe i dotyczy głównych obszarów gospodarki, takich jak m.in. bezrobocie, ubóstwo, ogólny poziom cen, PKB (produkt krajowy brutto), import i eksport, wzrost gospodarczy, globalizacja, polityka monetarna i fiskalna.

Na przykład makroekonomia bada, jak wzrost lub spadek eksportu wpływa na kapitał narodowy lub jak stopa bezrobocia wpływa na PKB.

Zalety i wady makroekonomii

Zalety

  • Jest przydatny do określenia bilansu płatniczego wraz z przyczynami deficytów i nadwyżek.

  • Podejmuje decyzje dotyczące polityki gospodarczej i fiskalnej oraz rozstrzyga kwestie związane z finansami publicznymi.

Wady

  • Obejmuje on jedynie zmienne zagregowane.

Zobacz też: Podaż i popyt

Przewiń do góry